Anbi

Remonstrantse Broederschap

De Remonstrantse Broederschap is een kerkgenootschap. De Remonstrantse Broederschap (verder ook genoemd ‘de Remonstranten’), haar gemeenten en haar instelling Geloof en Samenleving zijn erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Alle richtlijnen en reglementen van de kerk zijn vastgelegd in de Kerkorde.

A. Algemene gegevens

Naam ANBI: Remonstrants Gereformeerde Gemeente Vlaardingen

Telefoonnummer: 010-4600750

RSIN/Fiscaal nummer: 002413991

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel, no. 75762838

Websiteadres: www.vlaardingen.remonstranten.nl

Email: hpevdeijk@hetnet.nl

Adres: Hoflaan 39

Postcode: 3134AB

Plaats: Vlaardingen

Postadres: Van Hogendorplaan 122 B

Postcode: 3135CE

Plaats: Vlaardingen

De Remonstrantse gemeente te Vlaardingen is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Remonstrantse Broederschap.
Onze gemeente wil graag
-een plaats zijn waar u ruimte en openheid kunt vinden om met anderen over geloof, bewustwording en religiositeit te spreken
-ruimte bieden om samen de weg van God te gaan, in tijden van verdriet en vreugde, van twijfel en zekerheid
-een baken in de wereld zijn van geloof, hoop en liefde
-een oefenplaats zijn voor vertrouwde en nieuwe vormen van spiritualteit.

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in deel I, IV van de kerkorde (grondslagen). In deel II van de kerkorde, reglement B wordt de taak van een gemeente beschreven. Een gemeente kan als zodanig worden erkend als zij in staat is het kerkelijk leven in de gemeente in stand te houden, over een passende ruimte beschikt en het reglement van de gemeente door de Commissie tot de Zaken (landelijk bestuur) van de Remonstranten is goedgekeurd.

De kerkorde van de Remonstrantse Broederschap bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk.

De Remonstrantse Broederschap heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Remonstrantse gemeente te Kerkenhuizen.

1. Samenstelling bestuur

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 4 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Op dit moment hebben wij geen vaste predikant.

De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. De kerkenraad verzorgt ook de afvaardiging aan de landelijke Algemene Vergadering van de Remonstrantse Broederschap die het landelijke beleid vast stelt.  De kerkenraad legt verantwoording af in twee jaarlijks gehouden vergadering voor leden en vrienden, de voorjaars- en najaarsledenvergadering.

2. Doelstelling/visie

De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

3. Beleidsplan

Beleidsvisie 2030 (beleidsplan RB)

Het beleidsplan van de Remonstrantse Broederschap  kunt u hier vinden.

Beleidsplan Remonstranten Vlaardingen 2020-2024

-De Remonstrantse Broederschap ziet het als haar opdracht God te eren en te dienen, naar het Evangelie van Jezus Christus, onder aanvaarding van haar verantwoordelijkheid als geloofsgemeenschap in de samenleving, in verkondiging en viering; pastoraat en toerusting, getuigenis en dienst. De Remonstrantse Broederschap weet zich vanuit de geschiedenis verbonden met de Nederlandse samenleving en wil mede het welzijn van deze samenleving dienen. De Remonstrantse Broederschap weet zich deel van de kerk van Christus. In de Kerkorde, deel 1, grondslagen staat het aldus beschreven.

-Het organiseren van kerkdiensten op zondagen en op feestdagen met uitzondering van de vierde zondag van de maand.

-Het organiseren van gespreksgroepen en bijbelgroepen

-Het binden van de gemeente door bijeenkomsten, lezingen, excursies en activiteiten.

-Het uitvoeren van een werkplan werving leden dat tot doel heeft het ledenbestand uit te breiden en of te stabiliseren.

-Het ontvangen van nieuwe belangstellenden en het prikkelen van de belangstelling voor de Remonstranten in het algemeen is een belangrijk beleidspunt.

-Zorg dragen voor het kerkgebouw dat door ons als gemeente beheerd wordt inclusief de tuin en omliggende gebouwen.

-Het zorgen voor een goed financieel beleid gericht op de toekomst met oog voor het heden.

Vlaardingen december 2020

4. Beloningsbeleid

Op dit moment werkt de gemeente met een waarnemend predikantschap. Op het moment dat er weer voldoende financiële middelen zijn voor een benoeming van een predikant, wordt dat geregeld via de ’traktementsregeling voor predikanten’. Wij hebben 1 medewerker in loondienst. Dat betreft de organist. Bij de beloning voor deze medewerker volgt de Remonstrantse Broederschap de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link:

Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

5. Verslag Activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor de gemeente. De taak van de kerkenraad is de behartiging van het kerkelijk leven en van alle overige belangen van de gemeente. De kerkenraad bepaalt het beleid, daarin bijgestaan door de predikant, en ziet toe dat de predikant zich op behoorlijke wijze van zijn taak kwijt, beslist in alle zaken van bestuur en beheer en oefent toezicht uit op het beleid van de diaconie en van andere commissies.

Jaarverslag 2022 Rem.Gem. Vlaardingen

6. Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom ‘begroting’  is dit cijfermatig in beeld gebracht.

Zie hieronder bij punt 7.

7. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom ‘begroting’ inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom ‘baten’ geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.

De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van baten en lasten met toelichting

Toelichting

Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via een jaarlijkse brief gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Wij hebben een kerkgebouw op eigen grond. Verder bezitten wij geen vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Eventuele opbrengsten van een vermogen mogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.

Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van  monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.

Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van betalingen aan predikanten en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie  en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.

Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.